Ubytovací řád - podmínky 

Všeobecné podmínky a ubytovací řád

popř. v hotovosti v den příjezdu I. Způsob objednání 

Objednávku ubytování je možno provádět prostřednictvím formuláře ,, předběžné objednávky z internetu, osobně, e-mailem nebo telefonicky “. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 5 dnů po výzvě k zaplacení. Objednávka – rezervace je považována za platnou až po písemném potvrzení provozovatelem, po zaplacení zálohy hostem ve výši 30% ceny za ubytování na účet provozovatele,popř. v hotovosti v den přijezdu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou platebními a jinými podmínkami, ubytovacím řádem, všeobecnými podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami.

II. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování 

a) Podpisem ubytovaného (dále jen host ) na Ubytovací protokol je mezi hostem a provozovatelem Robertem Macigou (dále jen provozovatel) uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek uvedených níže a v dohodě o ubytování.

b) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku, smluvní cenou dohodou obou stran a potvrzována podpisem na Ubytovací smlouvu. Ubytováním se rozumí používání chalupy prezentované na stránkách www.becva.cz včetně zahrady (dále jen prostory určené k ubytování).

c) Při objednání služeb ve lhůtě kratší než 30 dnů před nástupem se platí celá částka za pobyt najednou. Ve lhůtě delší než 30 dnů před nástupem platí klient zálohu ve výši 30%, která je splatná do 5-ti dnů po potvrzení přihlášky a doplatek pak nejpozději 7 dnů před nástupem. Platba se provádí na účet provozovatele. Termín platby je uveden v„Potvrzení objednávky – výzva k zaplacení“, které je klientovi zasíláno po provedení rezervace.

d) Ubytovaný je povinen dodržet čas nástupu nejdříve v 15.00 hodin a nejpozdějido 17.00 hodin nebo dle domluvy, čas ukončení pobytu do 9.30 hodin,pokud není s ubytovatelem dohodnuto jinak. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den.

   III. Náhrada škody 

a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněndomáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo její úměrnou část, rovnající se výše škody způsobené zaviněním hosta.

b) Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených kubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné cenyza ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené kubytování nebo části domu vyřazeny z provozu.Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem, nejpozději do odjezdu.

  IV. Práva a povinnosti hosta 

a) Host má právo užívat chalupu a veškerá její vybavení dle seznamu poskytnutého vybavení v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodařen. Při nástupu obdrží host klíče od hlavních předních dveří a příslušenství ( lyžárna – kolárna ). Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů,zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám,které nejsou v chalupě bytovány.Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovatelismluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

b) Host je povinen:
– uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku, spotřebu el. energie, dřeva
– při nástupu se host přesvědčí, zda vše souhlasí ve vybavení objektu v opačném případě hned uvědomí majitele

– řádně užívat chalupu , udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením uvést do původního stavu

– řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená

– chránit vybavení a zařízení chalupy proti poškození

– zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu

– seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej

– bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování

– bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil

– uzamykat při odchodu hlavní vchodové dveře, vypnout světla a spotřebiče

– v době od 22.00 hod. do 07.00 hod. se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem

– z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 ti let a zvířata v chalupě a ostatních prostorách ubytovaní bez dozoru dospělých

c) Host nesmí bez souhlasu ubytovatele

– provádět změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemísťovat vybavení, apod. )

– odnášet jakékoli vybavení a zařízení chalupy

– přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě

d) Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí

– nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
 
– držet , vyrábět nebo přechovávat omamné, psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem

– kouřit ve vnitřních prostorách chalupy

– host nesmí v objektu používat vlastní elektrické spotřebiče, zesilovače aj. s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně

– nesmí v areálu rozdělávat oheň, pouze na místech k tomu určených – vyznačené ohniště, či krb. Po odchodu od ohniště, krbu host řádně uhasí oheň a zabezpečí, aby nevzniklo nebezpečí požáru

– v průběhu pobytu není dovoleno vstupu jiných osob, než ubytovaných v případě návštěvy kontaktujte majitele

– v ubytovacích prostorách je zakázáno chodit v znečištěné obuvi vstup pouze v přezůvkách
  V. Povinnosti provozovatele 

Provozovatel je povinen

– odevzdat hostu chalupu uklizenou ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním

– dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů

– dbá na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

   VI. Vozidlo a cennosti hosta  

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém pozemku / parkovišti vedle domu/. Tyto parkovací plochy jsou otevřené atudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebověcí ve vozidle § 434/1 O. z. . Provozovatel doporučuje hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali volně v prostorách určených k ubytování a vozidle.

VII. Úklid   

Ložní prádlo/povlečení/ ručníky si host převezme od provozovatele.

Je zakázáno používání spacích pytlů z důvodu nedostatečné hygieny.

Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování.

Během pobytu provádí úklid host v prostorách určených k ubytování.

Dále i venkovní prostory udržuje v čistotě. Taktéž provede závěrečný

úklid a chalupu předá v takovém stavu v jakém ji převzal při příjezdu.

VIII. Domácí zvířata

Pobyt se psem je možný malá rasa, pouze v chalupě 161 a po domluvě s pronajímatelem.

IX. Reklamace  

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

  X. Odstoupení od Smlouvy o ubytování  

a) Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami viz. bod XI. tohoto řádu.

b) Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit , jestližehost hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacího řádu nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy bez nároku na vrácení peněz za pobyt

c) Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé

d) V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování

XI. Stornovací podmínky 

a) Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou k odstoupení od smlouvy o ubytování, jako jsou hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod. Tyto skutečnosti musí host doložit příslušnými doklady nejpozději do 5 kalendářních dnů od výskytu objektivních závažných příčin, písemně na adresu provozovatele

b) Do 40 dnů před nástupem je vrácena celá výše úhrady za pobyt pronajímatel si ponechá 300,-Kč manipulační poplatek, do 30 dnů je účtován storno poplatek ve výši 30% z ceny pobytu,10 dnů a méně dní před nástupem je storno poplatek ve výši 100 % z ceny pobytu. Pokud nebylo dohodnuto jinak. Storno poplatky se neúčtují v případě, že si zákazník zajistí za sebe odpovídající náhradu – v tomto případě je již zaplacená částka za pobyt vinkulována ve prospěch platby náhradníka.

c) Pronajímatel má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelná pohroma, katastrofa, technická závada a jiné),pro které není možné řádný průběh pobytu zajistit. V tomto případě se může pronajímatel s nájemcem dohodnout a nabídnout ubytování v jiném objektu. Pokud zákazník tuto nabídku odmítne, bude mu vrácena již uhrazená cena pobytu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady. Pronajímatel nezodpovídá za provoz sportovních, kulturních a rekreačních zařízení, restaurací a obchodů v okolí, avizovaných na jeho stránkách. Ubytovatel vybírá od ubytovaného při zahájení pobytu kauci. Účelem kauce je zajištění úhrady škody, která vznikne poškozením pronajatého objektu či jeho zařízení a vybavení v důsledku nedodržení ubytovacího řádu. Při odevzdání objektu bez poškození se kauce v den ukončení pobytu vrací hostu v plné výši po odečtení spotřeby el. energie, dřeva popřípadě 500,-Kč závěrečného úklidu. Kauce u chalup ve Velkých Karlovicích je stanovena na 3000,- Kč/léto a 4000,-Kč zima. V apartmánech a chatě v Prostřední Bečvě je kauce 2000,- Kč. U silvestrovských pobytů se však může výše kauce změnit /dohoda/. Při příjezdu a předání objektu učiní majitel nebo jeho zástupce za přítomnosti klienta záznam o stavu elektroměru.

   XII. Doklad totožnosti  

Host při nástupu k ubytování umožní pronajímateli zápis do knihy ubytování, dle platného dokladu totožnosti a cizinci se zapíší do domovní knihy určená pro cizince. Ubytovací kniha obsahuje jméno a příjmení, bydliště, číslo občanského průkazu, nebo cestovního pasu.

   XIII. Provozovatel 

si vyhrazuje právo za účelem kontroly vstoupit do objektu během pobytu hostů. Ubytovací služby – Robert Maciga , Na Marečkově 352, 75605 Karolinka ICO.: 65132254 tel.: 607720509